Huatai Surveyors & Adjusters Co

BEIJING (GMT+8)

China

N/A

Contact INformation

14th Floor, China Re Building
No.11 Jin Rong Avenue
Beijing
Xicheng
100034
China

Tel: +86 (10) 6657 6588

Fax: +86 (10) 6657 6502

Email: pni.bj@huatai-serv.com

AOH Contacts: Shan Hong / He Miao

AOH Tel: +86 10 6657 6566 / +86 10 6657 6587